Prelucrarea datelor personale

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in activitatea comercială

CFR Călători prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția datelor precum și in concordanță cu scopurile pentru care au fost colectate.

CFR Călători în calitate de operator de date cu caracter personal va determina scopurile si metodele de procesare ale datelor cu caracter personal colectate

Informațiile pe care le colectăm cu privire la dvs. și modul în care le colectăm pot varia în funcție de serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.

1. Scopul prelucrării

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:

a. Emiterea legitimațiilor de călătorie cu facilitate la transport pentru: studenți, pensionari, persoane cu handicap, revoluționari și urmașii eroilor-martiri, veteranii și văduvele de război, persecutații din motive politice, etnice, locuitorii M-ții Apuseni (Moții), parlamentari și academicieni;

b. Emiterea ofertelor CFR Calatori: abonamente lunare, săptămânale, carte VSD, bilet de week-end, bilet de grup, bilet în circuit, card TrenPlus, asistență PRM, restituirea tarifelor de transport;

c. Emiterea legitimațiilor de călătorie online;

d. Depunerea și soluționarea petițiilor;

e. Emiterea autorizațiilor de călătorie si a carnetelor cu file de permis pentru salariații structurilor feroviare, a permiselor de călătorie pentru membrii acestora de familie, precum si a permiselor pentru pensionarii feroviari si membrii lor de familie. Emiterea legitimațiilor de călătorie in trafic internațional FIP pentru beneficiarii menționați anterior.

f. Decontarea facilităților acordate la transport;

g. Sancționarea contravențiilor;

h. Asigurarea unor servicii auxiliare, despăgubire pentru întârziere, returnare cupon, rezervare locuri pentru grupuri, etc.;

i. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de CFR Călători; în acest context CFR Călători poate supraveghea video unele părți ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora, precum si pentru ;

j. Emiterea de legitimații de calatori in trafic internațional;

k. Managementul si gestionarea contractelor;

l. Scopuri statistice.

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. de la CI/Pașaport, sexul, data și locul nașterii, semnătura, nr. dosar de pensie, profesie, loc de muncă, detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință,, date din permisul de conducere, Formare profesională (diplome, studii, etc.), imaginea, vocea, date bancare, cetățenie, date din actele de stare civilă.

3. Date speciale ale angajaților

CFR Călători nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, sau convingerile filozofice date biometrice, prelucrarea de date genetice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

4. Temeiul legal al prelucrării datelor

Legalitatea colectării și prelucrării de date cu caracter personal pentru scopurile determinate la pct. 1 este stabilită după cum urmează:

a. În scopul determinat la pct. 1 lit. a, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului.

b. În scopul determinat la pct. 1 lit. b, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera f - "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil".

c. În scopul determinat la pct. 1 lit. c, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera f - "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil".

d. În scopul determinat la pct. 1 lit. d, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului.

e. În scopul determinat la pct. 1 lit. e, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului.

f. În scopul determinat la pct. 1 lit. f, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului.

g. În scopul determinat la pct. 1 lit. g, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului.

h. În scopul determinat la pct. 1 lit. h, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera f - "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil".

i. În scopul determinat la pct. 1 lit. j, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera f - "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil".

j. În scopul determinat la pct. 1 lit. k, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera f - "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil".

k. În scopul determinat la pct. 1 lit. k, legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alin. (1) litera b - „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract".

l. Efectuarea de studii statistice, în măsura în care vor fi făcute, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate următorilor destinatari stabiliți in funcție de scopurile prelucrării identificate la pct. 1:

a. În scopul determinat la pct. 1 lit. a, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- persoana vizată, date cu caracter personal pot fi prezente pe legitimația de călătorie emisa de personal autorizat CFR;

- instituții ale statului pentru efectuarea decontului facilitaților acordate la transport;

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări.

b. În scopul determinat la pct. 1 lit. b, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- persoana vizată, date cu caracter personal pot fi prezente pe legitimația de călătorie emisa de personal autorizat CFR;

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări;

- personal autorizat al CFR Calatori implicat in soluționarea cererilor PRM, restituirea tarifelor de transport sau emiterea card TrenPlus.

c. În scopul determinat la pct. 1 lit. c, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- personal autorizat al CFR Calatori, sub forma de liste, pentru identificarea dvs. în tren ca posesor al unei legitimații de călătorie valide;

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări.

d. În scopul determinat la pct. 1 lit. d, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- personal autorizat al CFR Calatori cu capabilități în soluționarea petiției;

- organizații aflate in subordinea Ministerului Transportului cu capabilități în soluționarea petiției.

e. În scopul determinat la pct. 1 lit. e, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- persoana vizată/reprezentanții legali ai persoanei vizate, date cu caracter personal pot fi prezente pe autorizația de calatori, permis de călătorie, legitimație de călătorie in trafic internațional FIP, emise de personal autorizat CFR;

- angajatorul persoanei vizate

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări penale.

f. În scopul determinat la pct. 1 lit. f, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- instituții ale statului pentru efectuarea decontului facilităților acordate la transport;

- instituții abilitate sa efectueze controale privind desfășurarea in conformitate cu legea a acestei activități;

g. În scopul determinat la pct. 1 lit. f, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- Persoana vizată, primește un exemplar al Procesului Verbal de Contravenție;

- personal autorizat al CFR Calatori;

- instituții ale statului cu abilitați în recuperarea prejudiciului creat.

h. În scopul determinat la pct. 1 lit. h, datele dvs. cu caracter personal sunt dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- personal autorizat al CFR Călători cu atribuții în soluționare.

i. În scopul determinat la pct. 1 lit. j, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- personal autorizat al CFR Calatori;

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări.

j. În scopul determinat la pct. 1 lit. k, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- Personal autorizat al CFR Calatori pentru realizarea atribuțiilor de serviciu;

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări.

k. În scopul determinat la pct. 1 lit. k, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

- Angajatorul persoanei vizate si parteneri contractuali ai acesteia;

- instituții abilitate ale statului în cazul în care acestea solicită în mod expres pentru efectuarea unor cercetări.

Perioada de stocare a datelor personale

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal prelucrate în scopurile stabilite la pct. 1 variază in funcție de natura prelucrării, de tipul de date cu caracter personal prelucrate in procesele de business ale societății si de temeiul legal care sta la baza acestor prelucrări, este stabilită de CFR Calatori în conformitate cu normele și dispozițiile interne precum și cu legislația în vigoare. Informații cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal pot fi puse la dispoziția persoanelor vizate atunci când acestea iți exercită dreptul de acces la date garantat de art. 15 din Regulamentul UE 679/2016.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

In raport cu datele prelucrate in activitatea comerciala, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, pot fi exercitate următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți dreptul să le primiți.
Dreptul de acces la date In conformitate cu GDPR pot fi solicitate angajatorului informații in legătura cu datele deținute de către acesta despre dvs. In acest sens, se va depune o cerere de acces la date. Nu se percep taxe pentru furnizarea acestor informații cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă.
Dreptul de rectificare In cazul în care constatați că datele dvs. cu caracter personal inexacte, incomplete sau incorecte acestea pot fi rectificate.
Dreptul de ștergere Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Datele cu caracter personal colectate in conformitate cu legislația in vigoare pot fi șterse numai după expirarea perioadei de retenție stabilit.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la portabilitatea datelor Datele dvs. sunt înregistrate atât în format fizic cât și electronic. CFR Călători face tot ce se poate pentru a furniza informații într-un format portabil.
Dreptul de opoziție În cazul în care este posibil, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării pe baza unui interes legitim sau dacă în plan personal apar situații care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea). Dacă vă opuneți procesării în scopuri de cercetare și statistici, vom opri procesarea datelor dvs. Dreptul la opoziție nu poate fi exercitat atunci când prelucrarea are la baza îndeplinirea unor obligații legale, iar oprirea prelucrării contravine legislației în vigoare.